De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) stelde een lijst samen met de meest gestelde vragen omtrent het prosumententarief. Op deze info geven wij u graag de informatie mee die zij hebben meegedeeld zodat u alles kan nalezen omtrent het prosumententarief. Vragen? Wij helpen u graag verder via ons contactformulier.

Bron: VREG

Inhoudsopgave

 1. Wie moet het prosumententarief betalen?
 2. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend?
 3. Hoeveel bedraagt het prosumententarief?
 4. Vanaf wanneer wordt het prosumententarief gefactureerd?
 5. Hoe wordt het prosumententarief berekend?
 6. Waarom krijg ik geen extra vergoeding voor de stroom die ik op het net injecteer?
 7. Ik betaal al een distributienettarief op mijn verbruik, moet ik nog een extra vergoeding betalen?
 8. Waarom wordt de extra vergoeding voor zonnepanelen volgens het maximaal vermogen van de omvormer(s) berekend en niet volgens het geproduceerd aantal kwh?
 9. Kan ik kiezen voor een slimme meter of een meter die niet meer terugdraait?
 10. Ik heb een decentrale productie-installatie, maar ik heb geen recht op groenestroomcertificaten. Moet ik het prosumentarief ook betalen?
 11. Wat is de wettelijke basis voor de aanrekening van het prosumententarief?
 12. Waar vind ik de tariefbeslissingen van de VREG?
 13. Waar kan ik een beroep indienen tegen deze beslissingen?
 14. Hoe zit het met de grote bedrijven? Moeten zij ook betalen?
 15. Ik heb recht op het sociaal tarief. Moet ik het prosumententarief betalen?
 16. Ik heb een decentrale productie-installatie met batterijen én met terugdraaiende teller. Moet ik betalen?
 17. Ik heb een decentrale productie-installatie en ik neem deel aan het proefproject “slimme meters”. Moet ik het prosumententarief betalen?
 18. Er loopt een gerechtelijke procedure. Moet ik het prosumententarief betalen?
 19. Wat als ik als prosument verhuis en ik neem mijn zonnepanelen (of een andere lokale productieinstallatie zoals een wkk of windmolen) niet mee?
 20. Het maximale vermogen van de omvormer waarop mijn elektriciteitsleverancier zich baseert, klopt niet. Waar kan ik terecht?

Wie moet het prosumententarief betalen?
Het prosumententarief wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur (ofwel via uw voorschotfactuur ofwel via uw afrekening). Het prosumententarief wordt pro rata aangerekend op basis van het aantal dagen van de verbruiksperiode.

Diegene die elektriciteit verbruikt op het adres waar de decentrale productie-installatie (zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties telkens ≤ 10 kW en met terugdraaiende teller) ligt, de netgebruiker, moet betalen. Die heeft ook het voordeel van een teller die terugdraait door de opgewekte elektriciteit.

Het is dus niet noodzakelijk de eigenaar van de decentrale productie-installatie die het prosumententarief betaalt. Als u huurder bent van een woning waarop een decentrale productie- installatie zoals bijvoorbeeld zonnepanelen liggen of u verhuurt het dak van uw woning aan een bedrijf die er bijvoorbeeld zonnepanelen op plaatste, dan betaalt u als gebruiker.

Waarom wordt het prosumententarief aangerekend?
Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen verbod op nieuwe tarieven. Prosumenten (consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken) dragen op dit moment niet bij aan het gebruik van het net (of slechts in de mate dat ze netto nog stroom afneemt). Hierdoor worden deze netkosten momenteel vooral gedragen door gewone netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie (zonnepanelen, WKK, windmolen telkens ≤ 10 kW), terwijl de prosumenten het net in twee richtingen gebruiken (afname en injectie). De maatregel is er op gericht om deze ongelijkheid recht te trekken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het net gebruik maakt.

Wij vinden het fair dat alle afnemers, ook de prosumenten met terugdraaiende teller, een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Een prosument maakt immers ook gebruik van het distributienet.

Het tarief dat u zal betalen verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximaal vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben, weergeeft.

In ongeveer 70% van de tijd wekt uw decentrale productie-installatie stroom op die u niet verbruikt en dus op het distributienet zet (de gelijktijdigheid tussen productie en verbruik is dus 28% en gebaseerd op een externe studie “Batterijopslag bij net-interactieve systemen” van Prof. Dr. Ir. Jan Desmet, Universiteit Gent, onderzoeksgroep Lemcko).

Hiervoor worden u geen kosten aangerekend. Als de zon niet schijnt, ‘s avonds en ‘s nachts of als u meer verbruikt dan wat bijvoorbeeld uw zonnepanelen opwekken, neemt u van het net af omdat uw panelen te weinig opwekken om uw verbruik te dekken. Het is hiervoor dat u een bijkomend tarief zal moeten betalen. Hoe groter het vermogen van uw omvormer(s), hoe groter het bedrag.

Hoeveel bedraagt het prosumententarief?
Om te weten hoeveel u zal moeten betalen vermenigvuldigt u het maximaal vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied (zie hieronder).

Voorbeeld: Gezin met een installatie van 2,9 kW in Inter-Energa gebied: 2,9 kW x 87,15 euro = 252,74 euro (incl. 6% btw).

Deze tarieven zijn van toepassing voor prosumenten met terugdraaiende teller aangesloten op laagspanning zonder piekmeting tijdens het jaar 2018.
Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller (per kW) Inclusief 21% btw
Imea
93,87
Imewo
99,61
Intergem
87,14
Iveka
100,58
Iverlek
99,16
Sibelgas
107,67
Infrax West
98,98
Inter-Energa
91,14
Iveg
114,19
PBE
94,02
Gaselwest
121,46

Vanaf wanneer wordt het prosumententarief gefactureerd?
De aanrekening van dit tarief gaat via de factuur van uw energieleverancier (ofwel via de voorschotfactuur ofwel via de jaarafrekening) en start op 1 juli 2015.

In 2015 wordt de helft van het jaarbedrag gefactureerd.

Het prosumententarief wordt pro rata aangerekend op basis van het aantal dagen van de verbruiksperiode.

Hoe wordt het prosumententarief berekend?
Hiervoor verwijzen wij naar de tariefbeslissingen van de VREG per distributienetbeheerder. Deze vindt u via www.vreg.be/beslissingen. Het gaat om de beslissingen met nummers BESL-2014-27 tot en met BESL-2014-48).

Voor de bepaling van het prosumententarief wordt per distributienetbeheerder gestart van de beste raming van het gemiddelde verbruik van de netgebruikers die nu PV-installaties hebben op het

moment dat ze nog geen PV-installaties hadden geïnstalleerd d.m.v. hun verbruiken in 2008. Vervolgens wordt per netgebied rekening gehouden met de grootte van een gemiddelde installatie (≤ 10 kW vermogen en terugdraaiende teller) per 31 december 2013.

De globale gelijktijdigheid tussen productie en verbruik wordt bepaald op 28% (gebaseerd op een externe studie : “Batterijopslag bij net-interactieve systemen”, door Prof. Dr. Ir. Jan Desmet, Universiteit Gent, onderzoeksgroep Lemcko). Het aantal uren (benuttiging) wordt bepaald op 900 uur.
Dit betekent dat er in 72% van de gevallen elektriciteit wordt opgewekt die niet op hetzelfde moment wordt verbruikt. Deze elektriciteit wordt op het distributienet geïnjecteerd en er op een later moment weer van afgenomen.

De netto afgenomen (en dus gemeten) elektriciteit door deze netgebruikers wordt mee opgenomen bij de kWh voor de bepaling van de tarieven afname van de klantengroep laagspanning.
Dit betekent dat deze klanten naast het prosumententarief ook nog distributienettarieven moeten betalen op de gemeten, afgenomen elektriciteit. Deze tarieven worden berekend o.b.v. de netto kWh (= afname – injectie).

Dit betekent dat de toe te wijzen kosten aan het prosumententarief voor de klantengroep prosumenten met terugdraaiende teller alleen betrekking zullen hebben op het resterende en aan deze klantengroep toegewezen gedeelte van de kosten, met uitzondering van de “kosten m.b.t. de meetapparatuur alsook de kosten van de activiteit van het meten, inbegrepen de verzameling, validatie en transmissie van de gemeten data naar een nieuwe leverancier wanneer de distributienetgebruiker van leverancier verandert”.
De netbeheerders hebben echter ook nog kosten voor het gedeelte kWh dat voor de prosumenten niet gemeten wordt en waarvoor ze zonder dit prosumententarief niets betalen. Daarom hebben de netbeheerders een inschatting gemaakt van welk gedeelte van zijn totale kosten kan toegewezen worden aan dit niet gemeten gedeelte kWh. De kosten voor meet- en telactiviteit zitten niet vervat in het prosumententarief maar moeten door de klant slechts eenmaal betaald worden en zijn onderdeel van het “gewone” distributienettarief.

Aan de prosumenten wordt geen injectietarief aangerekend omdat ze geen gebruik maken van een afzonderlijk toegangspunt voor injectie.
Bij de berekening van het prosumententarief worden ook de transportkosten m.b.t. deze geraamde (niet gemeten) kWh afname opgenomen.

Waarom krijg ik geen extra vergoeding voor de stroom die ik op het net injecteer?
De netinfrastructuur en de energie die via het net wordt verdeeld, worden elk op een andere wijze behandeld. Dit is een gevolg van de door Europa opgelegde ontvlechting van enerzijds productie en verkoop van energie en anderzijds het netbeheer. Er is daarom een onderscheid op uw factuur tussen uw tarief voor het gebruik van het distributienet (het distributienettarief) en de prijs die uw leverancier u aanrekent voor de van hem afgenomen energie.

Het lijkt dat u geen geld krijgt voor de stroom die u op het net injecteert. Het is in principe mogelijk om deze energie expliciet te gaan verkopen maar we stellen vast dat er tot op vandaag nog geen markt voor is. Bovendien is hiervoor een afzonderlijke meting van de injectie noodzakelijk. Anderzijds brengt de leverancier de door u geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit omwille van de terugdraaiende teller in mindering van de door u van hem afgenomen hoeveelheid energie, zodat u in feite voor de geïnjecteerde energie van de leverancier impliciet toch een vergoeding per kWh ontvangt die gelijk is aan de kostprijs per kWh van de door u afgenomen energie. Dit is normaal een voor u gunstige regeling, omdat marktprijzen voor energie bij zonneschijn meestal lager liggen dan deze bij gebrek aan zonneschijn. Deze regeling is wel begrensd tot de afgenomen energie per tariefperiode tussen

twee meteropnames. Wat meer wordt geïnjecteerd wordt door de distributienetbeheerder in mindering gebracht van zijn netverliezen. Hiervoor krijgt u geen vergoeding.

De energie die bijvoorbeeld zonnepaneleneigenaars op het net zetten wordt niet door uw netbeheerder noch door uw energieleverancier doorverkocht aan hun klanten.

De elektriciteit die door bijvoorbeeld zonnepaneleneigenaars wordt geïnjecteerd in het net, zorgt er wel voor dat de netbeheerders minder elektriciteit moeten aankopen om de netverliezen te compenseren. Dit komt alle netgebruikers ten goede zonder dat een commerciële partij hier voordeel uit haalt. Deze regeling is een onderdeel van het zogenaamde allocatiemodel dat door ons wordt goedgekeurd.

We onderzoeken een aanpassing van dit model dat de mogelijkheid tot vermarkting van dit surplus kan inhouden. De invoering van een gewijzigd model zal niet voor 2018 zijn omdat de wijziging ervan belangrijke implicaties heeft op de processen bij netbeheerders en energieleveranciers.

Waarom krijg ik geen extra vergoeding voor de stroom die ik op het net injecteer?
De netinfrastructuur en de energie die via het net wordt verdeeld, worden elk op een andere wijze behandeld. Dit is een gevolg van de door Europa opgelegde ontvlechting van enerzijds productie en verkoop van energie en anderzijds het netbeheer. Er is daarom een onderscheid op uw factuur tussen uw tarief voor het gebruik van het distributienet (het distributienettarief) en de prijs die uw leverancier u aanrekent voor de van hem afgenomen energie.

Het lijkt dat u geen geld krijgt voor de stroom die u op het net injecteert. Het is in principe mogelijk om deze energie expliciet te gaan verkopen maar we stellen vast dat er tot op vandaag nog geen markt voor is. Bovendien is hiervoor een afzonderlijke meting van de injectie noodzakelijk. Anderzijds brengt de leverancier de door u geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit omwille van de terugdraaiende teller in mindering van de door u van hem afgenomen hoeveelheid energie, zodat u in feite voor de geïnjecteerde energie van de leverancier impliciet toch een vergoeding per kWh ontvangt die gelijk is aan de kostprijs per kWh van de door u afgenomen energie. Dit is normaal een voor u gunstige regeling, omdat marktprijzen voor energie bij zonneschijn meestal lager liggen dan deze bij gebrek aan zonneschijn. Deze regeling is wel begrensd tot de afgenomen energie per tariefperiode tussen

twee meteropnames. Wat meer wordt geïnjecteerd wordt door de distributienetbeheerder in mindering gebracht van zijn netverliezen. Hiervoor krijgt u geen vergoeding.

De energie die bijvoorbeeld zonnepaneleneigenaars op het net zetten wordt niet door uw netbeheerder noch door uw energieleverancier doorverkocht aan hun klanten.

De elektriciteit die door bijvoorbeeld zonnepaneleneigenaars wordt geïnjecteerd in het net, zorgt er wel voor dat de netbeheerders minder elektriciteit moeten aankopen om de netverliezen te compenseren. Dit komt alle netgebruikers ten goede zonder dat een commerciële partij hier voordeel uit haalt. Deze regeling is een onderdeel van het zogenaamde allocatiemodel dat door ons wordt goedgekeurd.

We onderzoeken een aanpassing van dit model dat de mogelijkheid tot vermarkting van dit surplus kan inhouden. De invoering van een gewijzigd model zal niet voor 2018 zijn omdat de wijziging ervan belangrijke implicaties heeft op de processen bij netbeheerders en energieleveranciers.

Ik betaal al een distributienettarief op mijn verbruik, moet ik nog een extra vergoeding betalen?
Ja, u zal naast het “gewone” distributienettarief op het netto verbruik dat u heeft een bijkomend tarief moeten betalen, op basis van het maximaal vermogen van uw omvormer(s).

Waarom wordt de extra vergoeding voor zonnepanelen volgens het maximaal vermogen van de omvormer(s) berekend en niet volgens het geproduceerd aantal kWh?
De regulator moet een keuze maken over welke tariefdragers er zullen gebruikt worden (kW, kWh, …). Er wordt soms gesuggereerd om gebruik te maken van het aantal kW van de installatie of het geproduceerd aantal kWh van de installatie. Dit is volgens ons niet de tariefdrager die de kost voor de netbeheerders het best weerspiegelt.

Los daarvan stelt zich de vraag hoe het aantal kW van een productie-installatie eenduidig kan bepaald worden. Dit vereist een vrij technische benadering waarbij zou moeten rekening gehouden worden met de volgende elementen:

 • het soort installatie: fabrikant en type
 • de grootte van de installatie
 • de ouderdom van de installatie, sinds productie en sinds installatie (rendementsverlies)
 • bepaalde lokale eigenschappen van de installatie (oriëntatie en hellingsgraad van zonnepanelen, verliezen door constructie of bv. invloed van schaduw bij zonnepanelen, frequentie van onderhoud, defecten, enz.)

We menen dat er bij dit alternatief met te veel lokale parameters, waarvan sommige onzeker of onbekend zijn, moet rekening gehouden worden. Het is praktisch niet uitvoerbaar.

Naar invloed van de installatie op het distributienet is het volgens ons beter om te werken met de sterkte van de omvormer als tariefdrager. Deze waarde is altijd kleiner dan of gelijk aan de capaciteit van de aansluiting maar wordt afgesteld op de grootte van de achterliggende productie-installatie.

80% van de PV-installaties ≤ 10 kW in Vlaanderen heeft een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) dat kleiner is dan het piekvermogen van de installatie. Het is dus voor 80% van de PV- eigenaars gunstiger dat het vermogen van de omvormer(s) genomen wordt dan het vermogen van de PV-panelen.

Kan ik kiezen voor een slimme meter of een meter die niet meer terugdraait?
Er zijn op dit moment nog geen slimme meters. De enige slimme meters die in Vlaanderen geplaatst zijn, kaderen in een proefproject van Eandis en Infrax.

Als u een terugdraaiende meter heeft, is er geen aparte meting van wat u op het net injecteert en wat u van het net afneemt. Het is voor deze groep van zonnepaneleneigenaars dat er een prosumententarief is vastgesteld dat bepaald wordt door het maximaal vermogen van de omvormer(s).

Als u wil weten wat u werkelijk afneemt en wat u werkelijk verbruikt, moet u een bidirectionele meter laten plaatsen (een meter die zowel de bruto afname als de bruto injectie meet).

U betaalt de eenmalige kost voor de vervanging van de terugdraaiende meter door een bidirectionele meter (niet-periodiek tarief van uw distributienetbeheerder). Nadien betaalt u als prosument nog het periodiek distributienettarief voor het gedeelte bruto afname, zonder prosumententarief. U betaalt geen periodiek distributienettarief voor het gedeelte injectie.
U geniet dan niet meer van een terugdraaiende meter.

Om te weten wat een metervervanging kost, neemt u best contact op met uw distributienetbeheerder. Wat u zal betalen aan uw leverancier voor het gedeelte afname én injectie hangt af van uw leverancier.

Uw leverancier is niet verplicht om de injectie te compenseren met de afname. Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier om te bespreken welke vergoeding hij u eventueel wil betalen voor de stroom die u in het net injecteert. Dit moet u overeenkomen met uw leverancier. Hij is hiertoe niet verplicht.

Kan ik kiezen voor een slimme meter of een meter die niet meer terugdraait?
Er zijn op dit moment nog geen slimme meters. De enige slimme meters die in Vlaanderen geplaatst zijn, kaderen in een proefproject van Eandis en Infrax.

Als u een terugdraaiende meter heeft, is er geen aparte meting van wat u op het net injecteert en wat u van het net afneemt. Het is voor deze groep van zonnepaneleneigenaars dat er een prosumententarief is vastgesteld dat bepaald wordt door het maximaal vermogen van de omvormer(s).

Als u wil weten wat u werkelijk afneemt en wat u werkelijk verbruikt, moet u een bidirectionele meter laten plaatsen (een meter die zowel de bruto afname als de bruto injectie meet).

U betaalt de eenmalige kost voor de vervanging van de terugdraaiende meter door een bidirectionele meter (niet-periodiek tarief van uw distributienetbeheerder). Nadien betaalt u als prosument nog het periodiek distributienettarief voor het gedeelte bruto afname, zonder prosumententarief. U betaalt geen periodiek distributienettarief voor het gedeelte injectie.
U geniet dan niet meer van een terugdraaiende meter.

Om te weten wat een metervervanging kost, neemt u best contact op met uw distributienetbeheerder. Wat u zal betalen aan uw leverancier voor het gedeelte afname én injectie hangt af van uw leverancier.

Uw leverancier is niet verplicht om de injectie te compenseren met de afname. Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier om te bespreken welke vergoeding hij u eventueel wil betalen voor de stroom die u in het net injecteert. Dit moet u overeenkomen met uw leverancier. Hij is hiertoe niet verplicht.

Wat is de wettelijke basis voor de aanrekening van het prosumententarief?
Het prosumententarief is een toegangstarief en volgt de gebruikelijke regels voor de toegang tot de netten. Afnemers en producenten hebben op basis van het Energiedecreet recht op toegang tot een distributienet voor de afname en injectie van elektriciteit. Door het sluiten van een energiecontract

heeft u uw leverancier aangeduid als toegangshouder op uw toegangspunt (EAN). Dit houdt o.m. in dat de distributienetbeheerder de aanrekening voor het gebruik van het distributienet aan uw leverancier zal sturen. Uw leverancier zal dit op zijn beurt verwerken in uw voorschotfactuur en in de eindafrekening.

Waar vind ik de tariefbeslissingen van de VREG?
U vindt onze tariefbeslissingen via www.vreg.be/beslissingen. Het gaat om de beslissingen met nummers BESL-2014-27 tot en met BESL-2014-48.

Waar kan ik een beroep indienen tegen deze beslissingen?
Het is niet meer mogelijk om in beroep te gaan tegen de tariefmethodologie en de tariefbeslissingen. Een verzoekschrift tot nietigverklaring kon worden ingediend bij de Raad van State binnen de zestig dagen na de datum van bekendmaking van de tariefmethodologie (07/10/2014) en binnen de zestig dagen na de bekendmaking van de tariefbeslissing (19/12/2014 www.vreg.be/beslissingen: de beslissingen met nummers BESL-2014-27 tot en met BESL-2014-48).

Hoe zit het met de grote bedrijven? Moeten zij ook betalen?
Ook bedrijven met een decentrale productie-installatie betalen distributienettarieven. Zij hebben doorgaans een bidirectionele meter en betalen dan zowel een tarief voor injectie (stroom op het net zetten) als een tarief voor afname (stroom van het net halen). Zij betalen de periodieke distributienettarieven voor afname en injectie naargelang de klantengroep en aansluitingstype tot dewelke ze behoren.

Ik heb recht op het sociaal tarief. Moet ik het prosumententarief betalen?
Het prosumententarief is een distributienettarief dat wordt uitgedrukt in kW.

Dit kan niet aan klanten worden aangerekend die recht hebben op het sociaal tarief. De sociale maximumprijs wordt immers uitgedrukt in euro/kWh (artikel 11 van het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007) en biedt geen ruimte voor een capaciteitstarief uitgedrukt in euro/kW. De CREG berekent en publiceert deze sociale maximumprijs.

Het prosumententarief mag dus door de leveranciers niet worden aangerekend aan netgebruikers die het sociaal tarief genieten.

Ik heb een decentrale productie-installatie met batterijen én met terugdraaiende teller. Moet ik betalen?
De batterijsystemen op de markt werken doorgaans netgekoppeld of voorzien de mogelijkheid om de binneninstallatie met het net te koppelen.

In beide gevallen moet het net voldoende capaciteit hebben om de stroom (in geval er geen PV- productie is en de batterij niet opgeladen) tot bij de klant te verdelen en is een nettarief op basis van het omvormervermogen gerechtvaardigd.

Enkel bij volledige eilandwerking (net moet dus nooit worden gebruikt) is er geen prosumententarief verschuldigd.

Ik heb een decentrale productie-installatie en ik neem deel aan het proefproject “slimme meters”. Moet ik het prosumententarief betalen?
Prosumenten die deelnemen aan het proefproject slimme meters en dus al een slimme meter hebben, kunnen kiezen tussen onderstaande opties zonder dat een metervervanging nodig is (slimme meter is in staat om afname en injectie apart te registreren):

– Forfaitaire aanrekening op basis van maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) = prosumententarief
– Aanrekening distributienettarief op basis van het werkelijk afgenomen aantal kWh

U laat uw keuze best weten zowel aan uw netbeheerder als aan uw elektriciteitsleverancier.

Er loopt een gerechtelijke procedure. Moet ik het prosumententarief betalen?
Vanuit de PV-sector zijn gerechtelijke stappen gezet tegen onze tariefmethodologie. Er wordt niet onmiddellijk een uitspraak verwacht. Dit heeft echter geen opschorting van het prosumententarief tot gevolg.

Wij dringen er op aan dat u de volledige elektriciteitsfactuur betaalt, inclusief het prosumententarief, bij gebreke waaraan de procedure van wanbetaling door uw leverancier zal worden opgestart. Als u niet betaalt, kan uw leverancier het contract stopzetten. U kan uiteindelijk terechtkomen bij uw netbeheerder als ‘sociale leverancier’. Als u uw factuur wel kan, maar niet wil betalen, kan dat zelfs leiden tot afsluiting

Wat als ik als prosument verhuis en ik neem mijn zonnepanelen (of een andere lokale productie-installatie zoals een WKK of windmolen) niet mee?
U betaalt voor de periode dat u in het huis met de zonnepanelen (of een andere lokale productie- installatie) woont. De verrekening gebeurt pro rata op basis van het aantal dagen van de verbruiksperiode.

Het maximale vermogen van de omvormer waarop mijn elektriciteitsleverancier zich baseert, klopt niet. Waar kan ik terecht?
U kan dit melden aan uw netbeheerder.

Informatie over het prosumententarief vindt u ook op de website van uw netbeheerder:
Eandis
Infrax


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *